Mål och Verksamhetsinriktning 2015-2017

IOGT-NTO Oxelösunds mål och verksamhetsinriktning för 2015–2017.

Vår vision är ett Oxelösund, där alkohol och andra droger inte hindrar Oxelösunds invånare att leva ett fritt och rikt liv.

Utgångspunkter för vårt arbete

Mål och verksamhetsinriktningen för 2015–2017 tar sin utgångspunkt i våra grundsatser och program.

Tre verksamhetsområden

Vår vision förverkligar vi genom att arbeta inom tre verksamhetsområden: Det alkohol- och narkotikapolitiskaarbetet som syftar till att begränsa utbudet av alkohol och narkotika, det förebyggande arbetet som syftar till att efterfrågan och utbudet av alkohol och narkotika ska minska och det sociala arbetet som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för människor som lever med missbruks- eller beroendeproblematik.

Strategisk inriktning fram till 2017

IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör

IOGT-NTO är i huvudsak en opinionsbildande organisation där de politiska frågor som vi driver genomsyrar samtliga 3 verksamhetsområden. Den omfattande verksamhet vi bedriver är möjlig tack vare alla  ideella insatser

Mål 2015–2017

• IOGT-NTO utvecklar samverkan med civilsamhällets aktörer.

• Vi bedriver politisk påverkan i Oxelösund

• Vi har skapat fler attraktiva alkoholfria miljöer.

• Människor som antingen själva är, har varit eller som känner någon med alkoholberoende eller annan beroendeproblematik erbjuds stöd hos oss

• IOGT-NTO är en viktig aktör när det gäller förebyggande arbete.

IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion

Vår verksamhet vill vi ska bidra till minskad alkoholkonsumtion, främst genom vårt alkoholpolitiska arbetet. Vi vill vara en välkänd aktör som är kompetent och pådrivande. Vårt arbete leder även till att andra aktörer agerar i våra frågor

Mål 2015–2017

Vi har en lokal ANDT-strateg med en politiskt förankrad ANDT-strategi,som har lett till:

• Fler aktörer utanför nykterhetsrörelsen står för en lokal solidarisk alkoholpolitik.

• Alkoholen och narkotikans tillgänglighet har begränsats i vår kommun.

• Fler alkoholfria miljöer och tillfällen erbjuds

• Alla barn i beroendemiljöer erbjuds stödverksamhet i någon form.

• Den helnyktra sektorn har ökat.

• Berusningsdrickandet hos vuxna har minskat

Den Sociala verksamheten

Präglas av gemenskap, respekt och nykter samvaro och våra verktyg är

– Alkoholrådgivning via vårt telefonnummer  020 80 80 80, den som ringer vår telefonrådgivning får hjälp till självhjälp

– Kamratstödsverksamhet, är ett sätt att konkret förverkliga vår vision på lokal nivå. Kamratstödet är den verksamhet inom organisationen som erhållit flest medlemmar de senaste åren som också leder till vårt andra delmål; att öka den helnyktra sektorn.

Lanternan. Är en mötesplats för våra kamrater som fortfarande finns ute i kylan. Vi kan erbjuda våra kamrater värme, mat, kläder, respekt, gemenskap

Samarbete med behandlingshem

Mål 2015-2017

 1. Vårt telefonnummer är välkänt
 2. Kamratstödsverksamheten i våra lokaler är öppet 5 dagar i veckan
 3. Lanternans verksamhet har fler samarbetspartners, egen ekonomi och en bred, varierad daglig verksamhet
 4. Samarbetet med behandlingshemmen har lett till att kommunen har en relevant eftervårdsplan, där efterbehandling är obligatoriskt, kontinuerlig och startar direkt efter hemkomst från behandling.
 5. Vi har stödverksamhet för anhöriga
 6. Vi har en kvinnogrupp

Vår Förebyggande plattform

Primärprevention är när man vidtar åtgärder innan det inträffar. Preventionsarbetet måste ske med både aktiviteter som påverkar vår efterfrågan, där IOGT-NTO, tillsammans med andra aktörer har metoder och åtgärder som påverkar utbudet. Där har kommunen en viktig uppgift tillsammans med polis, tull att styra tillgängligheten.

Mål 2015-2017

 1. IOGT-NTO har medverkat till en ANDT-strategi i Oxelösund
 2. Kommunen har en samordnande funktion för ANDT-arbetet i kommunen
 3. IOGT-NTO har minst två drogfria arrangemang varje år
 4. Vi arrangerar aktuella föreläsningar varje år.
 5. Vi genomför antilangningskampanjer i samband med riskhelgerna
 6. Det sker kontinuerliga uppföljningar/utvärderingar av det förebyggande arbetet där tex Landstingets LIV-HÄLSA-UNG ligger till grund.
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00